Stavební CAD projekt
 

Soutěžní projekt


Projekt: Nástavba a stavební úpravy objektu HZS pro HZS a RZP v Jemnici
Firma: PROJEKT CENTRUM v.o.s.
Soutěžící: Ing.arch. Petr Vítek, Ing. Jaroslav Rybář
Kategorie: Architektura a stavební projekt
Popis projektu:

Řešený objekt je určen k rozšíření a vytvoření prostor pro zřízení výjezdových stanovišť Hasičského záchranného sboru a Rychlé zdravotnické pomoci. Původně vznikla řešená budova jako stanoviště Hasičského záchranného sboru. Této skutečnosti odpovídá i výhodná původní dispozice, dobře využitelná pro budoucí záměr.
Cílem návrhu bylo začlenění stavby do konfigurace terénu a zároveň nenásilné včlenění do prostředí vzrostlé zeleně v pozadí. Budova bude v 1.NP ve dvorní části mírně rozšířena, ve 2. NP je nad částí objektu s garážovými stáními navržená nástavba. V této etapě výstavby bude nástavba provedena pouze v cca polovičním možném rozsahu, zbývající část nástavby bude ponechána jako rezerva. Z důvodu optického snížení objektu s nástavbou bylo zvýrazněno horizontální členění stavby hrubší profilací tepelné izolace obvodového zdiva v 1.NP a jemnějším členěním dřevěným lamelovým systémem, kryjícím tepelnou izolaci v 2.NP. Toto obložení má současně i funkci kompozičního sjednocení hmoty celého 2.NP. Sklon střech je volen tak, aby se stavba včlenila do okolí a zároveň byla střecha vyspádována k jednomu místu u nového schodiště HZS.
Nejdůležitějším úkolem bylo vytvořit takové dispoziční řešení, které by vylučovalo křížení provozu HZS, RZP a veřejnosti. Toho je dosaženo důsledným oddělením provozu v rámci jednotlivých podlaží, přičemž je umožněn přístup veřejnosti do obou funkčních jednotek prostřednictvím stávajícího schodiště, které se zároveň nachází v přímé návaznosti na parkoviště návštěv a RZP. Pozitivním přínosem je zřízení Rychlé zdravotnické pomoci v přízemí v rámci bezbarierového provozu (včetně WC pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace) v přímém napojení na výjezdy sanitek.
Rovněž situování jednotky Hasičského záchranného sboru do nově zřízených prostor střešní nástavby umožňuje bezkolizní a efektivní využití celého půdorysu 2.NP, přiblížení se stanovištím vozidel a zvýšení průchodnosti v případě zásahu ( schodiště + skluzná tyč). Dispoziční řešení je variabilní a lze jej snadno přizpůsobit novým potřebám.
V zadní obdobně jako v centrální části garáží je dostatečná prostorová rezerva na vytvoření dalších skladových prostor.


Graitec